BAN CHẤP HÀNH MIỀN 

REGIONAL EXECUTIVE COMMITTEE

Nhiệm Kỳ 2017 - 2021

Tuyên Úy Miền - Regional Chaplain

Lm. Gioan Bosco Nguyễn JB Trí

 

Chủ Tịch Miền - Regional President

Tr. Giuse Nghi Trần Lê Trung Quân

Phó Chủ Tịch Quản Trị - VP of Administrative Affairs

Tr. Giuse Đổng Xuân Quang

Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn - VP of Academic Affairs

Tr. Phêrô Nguyễn Chí Khoa Alexander

Thư Ký Miền - Regional Secretary

Tr. Margarita Đỗ Thuỵ Nhã My

Thủ Quỹ Miền - Regional Treasurer

Tr. Maria Huỳnh Trần Vũ Thương

 

UỶ VIÊN QUẢN TRỊ

ADMINISTRATIVE SUB-COMMITTEES

 

Uỷ Viên Kỹ Thuật - Technical Lead
Tr. Patriciô Hoàng Wesley

Ủy Viên Phụng Vụ - Liturgical Lead
Tr. Têrêsa Avila Đỗ Kim An

Uỷ Viên Giao Tế - Public Relations Lead
Tr. Giuse Vũ Viết Khoa

Uỷ Viên Xã Hội - Charity Lead
Tr. Phaolô Thái Thiên Phú Paul

Ủy Viên Văn Nghệ - Entertainment Lead
Tr. Maria Trương Trịnh Đông Vy

Uỷ Viên Đại Hội - Convention Lead
Tr. Maria Phan Thị Hồng Ngọc Jade

ỦY VIÊN NGHIÊN HUẤN

ACADEMIC SUB-COMMITTEES

 

Uỷ Viên Áu Nhi - Seedling Division
Tr. Cecilia Vũ Thuỷ Vân

Uỷ Viên Nghĩa Sĩ - Companion Division
Tr. Maria Đinh Thuỳ Linh

Uỷ Viên Thiếu Nhi - Search Division
Tr. Têrêsa Nguyễn Phương Anh

Uỷ Viên Hiệp Sĩ - Knights of the Eucharist
Tr. Gioan Baotixita Trần Vũ Hiển