Sa Mạc Chuyên Đề Vaticanô I

Camp InfoAnnouncing our next training camp exclusively for all Youth Leaders currently serving in their respective Executive Committee (Ban Chấp Hành đoàn/liên đoàn/miền) !!! SA MẠC CHUYÊN ĐỀ LÃNH ĐẠO: VATICANÔ I.Ever wondered how you can better serve the youth? Want to learn practical approaches and improve your leadership skills? THIS IS THE EVENT FOR YOU.Introducing:CAMP MASTER: Tr. Têrêsa Đinh Ngọc NgaASSISTANT CAMP MASTER: Tr. Đaminh…

Sa Mạc HLHT Rạng Đông 39 & Đuốc Hồng 10

BTV Miền xin thông báo đến các ĐT về hai Sa Mạc HLHT lần này tại Miền Đông Nam. Đính kèm trong email này là thư thông báo cho sa mạc. Xin các ĐT chuyển đến rộng rãi cho các Huynh Trưởng trong Đoàn cũng như khuyến khích các Trưởng về tham dự Sa Mạc. Thông tin này sẽ được thông báo rộng rãi trên…

Sa Mạc HLHT Rạng Đông 38 & Đuốc Hồng 9

= Cap 1 and Cap 2 Camp Feedback Survey [section= Cap 1 Hậu Sa Mạc (Post Camp) Announcement and Submission – Due May 31, 2017] = Cap 1 Post Camp Announcement Letter (DOC) – List of songs needing to memorized. – Cap-1-Post-Camp-Verification-Form (DOC) = Cap 1 Post Camp SUBMISSION LINK [endsection] [section= Cap 2 Hậu Sa Mạc (Post Camp) Announcement and Submission – Due December 31, 2016] = Cap 2 Post Camp Announcement Letter  (PDF) – Cap 2…