Camp Info

BTV Miền xin thông báo đến các ĐT về hai Sa Mạc HLHT lần này tại Miền Đông Nam. Đính kèm trong email này là thư thông báo cho sa mạc. Xin các ĐT chuyển đến rộng rãi cho các Huynh Trưởng trong Đoàn cũng như khuyến khích các Trưởng về tham dự Sa Mạc. Thông tin này sẽ được thông báo rộng rãi trên trang mạng của Miền cũng như trên facebook HT Miền Đông Nam. Sắp tới, BTV sẽ gửi cho các ĐT thêm thông tin để giúp các ĐT trả lời những câu hỏi hay thắc mắc mà các Trưởng ở Đoàn có thể có. Sau đây là một vài điểm chính.

Southeast Region TNTT will host 2 Sa Mạc HLHT (Cấp 1 & Cấp 2 Nghĩa Sĩ) this summer! Awesome Trainers & Top-Notch Program combined with our one-of-a-kind Southeastern Hospitality will sure to highlight your training experience.

  • Thu Thong Bao SMHLHT RD39DH10

  • REGISTRATION LINK

  • Sa Mạc FAQ

  • Registration for MDN Members opens Sunday April 16, 2017 @ 12:00AM EST:  

  • Non-MDN members starts Sunday April 23, 2017 @ 12:00AM EST

  • Space is LIMITED (50 Cấp 1 & 35 Cấp 2). Register EARLY to reserve your spot.

  • HELPERS are welcomed (10 HT/HSTT & 5 Trợ Tá). Food is provided for a small fee of $15 🙂