Đại Hội Huynh Trưởng Miền Đông Nam 6

= Facebook Event Page = New Ban Thường Vụ Election – Potential Candidates. = Nomination Form = Event Survey [section=DHHT Information] = Announcement letter = Consent Form = Medical Release Form Location: Giáo Xứ Đức Mẹ Việt Nam 91 Valley Hill Rd., Riverdale GA 30274 Thời Gian: từ 8 giờ sáng Thứ Sáu, 1/13/2017 đến 12:00 giờ chiều Chúa Nhật, 1/15/2017. Lệ Phí: – Early registration:…